نیمرخ هوشی

موسسه فهم با هدف سنجش ظرفیت درونی فرزندان و بررسی وضعیت هوشی در بعد کلامی و عملی اقدام به انتشار دفترچه نیمرخ هوشی بر پایه آزمون هوش وکسلر نموده است.